I. Účel a působnost Pravidel

1. Těmito Pravidly pro zpracování a ochranu osobních údajů Zaměstnanců (dále jen „Pravidla“) se řídí zpracování a ochrana osobních údajů Zaměstnanců zaměstnavatelem, kterým je MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch, se sídlem Praha 5, Klicperova 3208/12, PSČ: 15000, IČ: 27427901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou A53641, prostřednictvím které v České republice podniká MUFG Bank (Europe) N.V., se sídlem na adrese Strawinskylaan 1887, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu, pod registračním číslem 33132501 (dále jen „Zaměstnavatel“).

2. Základním účelem těchto Pravidel je zajistit, aby při zpracování osobních údajů Zaměstnavatelem byly respektovány zásady předepsané platnou Právní úpravou. Dalším účelem těchto Pravidel je poskytnout Zaměstnancům informace o tom:

a) na základě jakých právních titulů a k jakým účelům Zaměstnavatel osobní údaje Zaměstnanců zpracovává,
b) jaké osobní údaje (kategorie osobních údajů) Zaměstnanců Zaměstnavatel zpracovává a z jakých zdrojů je Zaměstnavatel získává,
c) jakým způsobem a prostředky Zaměstnavatel osobní údaje Zaměstnanců zpracovává a chrání,,
d) komu Zaměstnavatel může osobní údaje Zaměstnanců dále zpřístupnit či předat,
e) jak dlouhou dobu Zaměstnavatel osobní údaje Zaměstnanců zpracovává a uchovává,
f) jaká jsou práva Zaměstnanců jako subjektů údajů.

3. Tato Pravidla se vztahují na zpracování osobních údajů Zaměstnanců Zaměstnavatele, kterými se rozumí fyzické osoby v pracovně právním vztahu se Zaměstnavatelem založeném Pracovní smlouvou. V jakém konkrétním rozsahu a účelům jsou osobní údaje konkrétního Zaměstnance zpracovány, záleží především na tom, jaké konkrétní podmínky pracovního poměru jsou se Zaměstnancem sjednány nebo Zaměstnancem požadovány na základě Pracovní smlouvy. S ohledem na to Zaměstnavatel upozorňuje, že ne vždy všechny části těchto Pravidel musí nutně dopadat na každého Zaměstnance.

4. Pro jednodušší orientaci v textu mají následující pojmy tento význam:

a) „osobní údaj", „správce údajů", „subjekt údajů", „zpracování osobních údajů“ význam stanovený platnou Právní úpravou;
b) pojem „ Pracovní smlouva“ jakoukoliv pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti uzavřenou mezi Zaměstnavatelem a Zaměstnancem;
c) pojem „ Právní úprava“:
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení");
- Zákon o ochraně osobních údajů (bližší specifikace bude doplněna po jeho publikaci ve Sbírce zákonů);
d) pojem „ Skupina MUFG“ zahrnuje MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch a jejího zřizovatele MUFG Bank (Europe) N.V., se sídlem na adrese Strawinskylaan 1887, 1077 XX Amsterdam, Netherlands (včetně ostatních poboček v Rakousku, Polsku, Španělsku, Německu a Belgii) a ostatní členy Skupiny MUFG, zejména MUFG Bank, Ltd., London Branch se sídlem Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London EC2Y 9AN, United Kingdom a MUFG Securities EMEA plc, se sídlem Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London EC2Y 9AJ United Kingdom; podrobnosti o Skupině MUFG lze nalézt na www.mufg.jp/english/profile/globalnetwork/.

5. Zaměstnatel upozorňuje, že tato Pravidla bude aktualizovat, tedy měnit a doplňovat v souladu s příslušnou Právní úpravou, výklady Úřadu pro ochranu osobních údajů v ČR, popř. jinými relevantními výklady ostatních dozorových úřadů a společnými zásadami pro ochranu a zpracování osobních údajů zaměstnanců ve Skupině MUFG, pokud budou pro zpracování osobních údajů Zaměstnanců v ČR relevantní. S takto aktualizovaným zněním Pravidel Zaměstnavatel včas Zaměstnance seznámí.

II. Právní základ a účely zpracování osobních údajů Zaměstnanců

1. Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje Zaměstnanců na tomto právním základu:

1.1. zpracování osobních údajů Zaměstnance je nezbytné pro plnění Pracovní smlouvy uzavřené mezi Zaměstnavatelem a Zaměstnancem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,

1.2. zpracování osobních údajů Zaměstnance je nezbytné pro plnění právní povinnosti Zaměstnavatele ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení ve spojení s těmito právními předpisy:
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění,
- zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění,
- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění,
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění,
- zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
- zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění.

Konkrétní účely:
Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje Zaměstnanců:
• pro vedení osobního spisu ve smyslu § 312 zákoníku práce,
• pro správný výpočet měsíčních záloh na daně podle zákona o správě daní a poplatků (druh pobíraného důchodu),
• prohlášení poplatníka daně z příjmu (podle zákona o správě daní poplatků):
• pro správný výpočet mzdy (údaje o vzdělání a předchozí praxi),
• pro placení zdravotního pojištění podle § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění (údaje o zdravotní pojišťovně)
• pro evidenční listy důchodového pojištění zasílané na OSSZ podle § 37 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (datum a místo narození, všechna dřívější příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu; byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a Zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění),
• za účelem hlášení zaměstnávání cizinců (státní občanství),
• pokud Zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a: příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele,
• pokud Zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě: jméno, příjmení a rodné číslo dítěte;
• pro zjištění přesného data nároku na odchod do starobního důchodu podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (počet dětí u žen),
• pro plnění dalších zákonných registračních a oznamovacích povinností vůči příslušným úřadům a pojišťovnám;
• pro plnění daňových, bezpečnostních, hygienických předpisů a předpisů o zaměstnanosti;
• pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců (podle § 83 zákona o zaměstnanosti): zdravotní znevýhodnění

1.3. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Zaměstnavatele ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to jak samotné MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch, tak jejího zřizovatele, tj. MUFG Bank (Europe) N.V. (včetně ostatních poboček) nebo ostatních členů MUFG Skupiny, zejména MUFG Bank, Ltd., London Branch a MUFG Securities EMEA plc.

2. Zaměstnavatel upozorňuje, že v případě zpracování na právním základě podle odst. 1.3. tohoto článku Nařízení sice umožňuje, aby zpracování bylo prováděno bez souhlasu Zaměstnance jako subjektu údajů, avšak rozsah důvodů, které k tomu opravňují, je omezen, a proto je ze strany Zaměstnavatele i ostatních členů Skupiny MUFG vždy pečlivě posuzována existence oprávněného zájmu; bližší podrobnosti jsou uvedeny níže v čl. V těchto Pravidel

III. Kategorie osobních údajů Zaměstnanců a jejich zdroje

1. Kategorie osobních údajů:

a) údaje o totožnosti Zaměstnance (jméno a příjmení, akademický či jiný titul, bydliště, datum a místo narození, státní příslušnost), tedy údaje získávané zejména z průkazů totožnosti,
b) údaje o rodině (např. rodinný stav, informace o dětech),
c) informace o kvalifikaci a předchozí praxi,
d) kontaktní údaje,
e) citlivé údaje o zdravotním stavu,
f) údaje k posouzení bezúhonnosti (výpis z trestního rejstříku),
g) údaje o pracovní pozici,
h) údaje uvedené výše v článku II. u konkrétních účelů,
ch) údaje o mzdě a zaměstnaneckých výhodách, výše odvodů na zdravotní a sociální zabezpečení a údaje o bankovním účtu;
i) údaje o plnění pracovních povinností a výkonnosti a talentu (plány osobní rozvoje, záznamy o absolvování školení, regulační certifikáty),
j) údaje o pracovní době, přesčasech, čerpání dovolené, absenci na pracovišti.
k) údaje získávané z chování Zaměstnance ve smyslu uvedeném níže v odstavci 2.2.

2. Zdroje osobních údajů:

2.1. Zaměstnavatel osobní údaje získává převážně přímo od Zaměstnanců, resp. budoucích zaměstnanců. Při nástupu do zaměstnání uzavírá Zaměstnavatel s budoucím zaměstnancem Pracovní smlouvu, která podle zákoníku práce obsahuje jeho identifikační údaje (jméno, příjmení, akademický či jiný titul, datum narození a adresa bydliště) a podpis.
S ohledem na předmět podnikání Zaměstnavatele, kterým je bankovnictví, každý Zaměstnanec před podepsáním Pracovní smlouvy předkládá Zaměstnavateli:
- výpis z trestního rejstříku,
- potvrzení lékaře dosvědčující zdravotní způsobilost pro výkon práce u Zaměstnavatele,
- vyplněný osobní dotazník, jehož vzor tvoří přílohu těchto Pravidel.

Předložené doklady jsou součástí osobního spisu Zaměstnance ve smyslu § 312 zákoníku práce.

2.2. Zaměstnavatel osobní údaje dále získává:
- z veřejně dostupných zdrojů, od ostatních členů Skupiny MUFG nebo třetích osob, pokud je to v souladu s Právní úpravou;
- z vlastních informačně technologických systémů, které zaznamenávají obsah vzájemné e-mailové, telefonické nebo jiné elektronické komunikace i užívání webových stránek na systémech a zařízeních používaných k pracovním účelům.

3. Citlivé osobní údaje:

V souladu se zákoníkem práce má Zaměstnavatel právo získat a zpracovávat i tzv. citlivé údaje Zaměstnance, a to obecnou informaci o jeho zdravotním stavu, pokud je to nutné z důvodů bezpečnosti práce a pro dodržování pracovní legislativy nebo plnění pojistných podmínek a na předložení dokumentů v souvislosti:
a) s nepřítomností na pracovišti (tzv. neschopenka obsahující informace o zdravotním stavu zaměstnance) pro účely výplaty příslušné náhrady,
b) s mateřskou,
c) s rodičovskou dovolenou.

4. Každý Zaměstnanec je povinen ohlásit Zaměstnavateli všechny změny osobních údajů uvedených v osobním dotazníku, popř. v dalších předložených dokladech, které během trvání pracovního poměru nastanou.

5. Jelikož Zaměstnavatel provádí zpracování osobních údajů na právním základě popsaném v článku II. těchto Pravidel,Zaměstnavatel nepotřebuje ke zpracování souhlas Zaměstnance.. Pokud by Zaměstnavatel v budoucnu měl v úmyslu zpracovávat osobní údaje Zaměstnanců nad takto vymezený rámec, pak by to bylo možné pouze se souhlasem Zaměstnance. V těchto případech by Zaměstnavatel o takové souhlasy Zaměstnance včas požádal a poskytl jim všechny relevantní informace. Poskytnutí souhlasu by bylo zcela dobrovolné.

IV. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů a povinnosti Zaměstnanců

1. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a tyto údaje jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou a Zaměstnavatel je chrání příslušnými bezpečnostními mechanismy před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím, před neautorizovaným či protiprávním zpracováním a nahodilým poškozením či ztrátou.

2. Zaměstnanci Zaměstnavatele, kteří zpracovávají osobní údaje ostatních Zaměstnanců, jsou povinni se řídit při zpracování osobních údajů těmito Pravidly.

3. V případě porušení zabezpečení osobních údajů bude Zaměstnavatel:

a) informovat Zaměstnance o případech porušení zabezpečení jeho osobních údajů, takto však Zaměstnavatel nebude postupovat, pokud v konkrétním případě v důsledku zvolených technických a organizačních opatření (např. šifrování) porušením dotčené osobní údaje budou nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup;

b) povinen ohlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů případy porušení zabezpečení osobních údajů Zaměstnanců (pokud je pravděpodobné, že by porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob), a to bez zbytečného odkladu, pokud možno do 72 hodin.

4. Zaměstnanci jsou povinni neprodleně upozornit Zaměstnavatele, a to svého přímého nadřízeného a/ nebo vedoucího pobočky (Managing Director), pokud budou mít podezření, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů.

5. Při případné kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou povinni spolupracovat s tímto orgánem všichni Zaměstnanci, které o to požádá.

V. Zpřístupnění a předávání osobních údajů

1. K osobním spisům Zaměstnanců má přístup a osobní údaje v nich uvedené zpracovávají pouze tyto osoby:
- vedoucí pobočky (dále jen „Managing Director“),
- přímý nadřízený Zaměstnance,
- externí osoby, jejichž náplní je zpracování mzdové a personální agendy pro Zaměstnavatele, a to na základě příslušné smlouvy.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby k těmto spisům a osobním údajům neměly přístup nepovolané osoby a zamezit jejich případnému zneužití. Zaměstnanec má právo na přístup do svého osobního spisu a na pořízení kopií všech dokladů, které spis obsahuje, a to na náklady Zaměstnavatele.

2. Zaměstnavatel je oprávněn osobní údaje bez souhlasu Zaměstnance zpřístupnit:
- příslušným orgánům a institucím v souladu s výše uvedenými obecně závaznými právními předpisy, např. finančnímu úřadu; SSZ; zdravotním pojišťovnám; inspektorátu bezpečnosti práce,
- dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Zaměstnavatele, a to v rozsahu nezbytném pro úspěšné uplatnění nároku (např. pojišťovnám při uplatnění pojistného nároku, soudům, exekutorům, apod.);
- specializovaným externím subjektům Banky (např. zmocněncům, právním, daňovým či jiným poradcům a třetím osobám pověřeným Zaměstnavatelem k plnění smluvních či zákonných povinností).

3. Zaměstnavatel a členové Skupiny MUFG mají oprávněný zájem v souvislosti s řízením lidských zdrojů předávat osobní údaje Zaměstnanců z České republiky do zahraničí, a to svému zřizovateli, tj. MUFG Bank (Europe) N.V., se sídlem na adrese Strawinskylaan 1887, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí a dalším osobám v rámci Skupiny MUFG, zejména MUFG Bank, Ltd., London Branch a MUFG Securities EMEA plc. 6. Zaměstnavatel upozorňuje, že v rámci Skupiny MUFG jsou osobní údaje všech zaměstnanců zpracovávány v souladu se zásadami pro ochranu a zpracování osobních údajů publikovanými jako „PRIVACY NOTICE – STAFF-RELATED PERSONAL DATA“, která jsou k dispozici na intranetu banky.
Jelikož jde o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, Zaměstnavatel upozorňuje, že Nařízení sice umožňuje, aby zpracování bylo prováděno bez souhlasu Zaměstnance, avšak Zaměstnanec má právo vznést námitku proti takovému zpracování ve smyslu článku VIII., odst. 1.3. těchto Pravidel.

4. V ostatních případech je k předání osobních údajů Zaměstnance do zahraničí potřeba souhlasu Zaměstnance. V případě předání osobních údajů do zahraničí, a to do třetích zemí mimo Evropskou unii (resp. EHS), které nemají zavedenou adekvátní úroveň ochrany osobních údajů (včetně Japonska a USA), jsou zavedena příslušná ochranná opatření, jako například smlouvy o přenosu dat vycházející ze standardních smluvních ustanovení Evropské komise v souladu s odstavcem 2 článku 46 Nařízení.

VI. Kamerové sledování

1. Zaměstnavatel s ohledem na povahu své podnikatelské činnosti – bankovnictví - má závažný důvod k instalaci a provozování kamerového systému na ostrahu svých podnikatelských prostor. Z kamerového sledování jsou pořizovány záznamy včetně pohybu Zaměstnanců, a tudíž záznamy obsahují osobní údaje Zaměstnanců, které však primárně neslouží ke sledování Zaměstnanců.

2. Tyto záznamy jsou archivovány Zaměstnavatelem na záznamovém zařízení. Přístup k nim má Managing Director a Compliance Officer.

VII. Doba uchování a zpracování osobních údajů

1. Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu trvání pracovního poměru. Po ukončení pracovního poměru Zaměstnavatel je oprávněn i nadále zpracovávat některé osobní údaje vztahující se k bývalému zaměstnanci, a to v případech, kdy takové zpracování má právní základ v příslušných obecně závazných právních předpisech (například pro účely penzijního pojištění, zdravotního pojištění, správu daní, archivnictví, pro případ soudního sporu), a to na dobu nezbytnou, kterou příslušné právní předpisy stanoví. Podrobnosti a konkrétní příklady jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku.

2. V případě osobních údajů Zaměstnanců je po ukončení pracovního právního vztahu provedena revize osobního spisu a některé dokumenty zlikvidovány, tj. ihned po ukončení pracovněprávního vztahu jsou zlikvidovány ty, které se nearchivují podle zákona a které by Zaměstnavatel nepotřeboval pro případný pracovněprávní spor s bývalým zaměstnancem (např. kopie osobních dokladů, profesní životopis, různá osvědčení). Ostatní osobní údaje zaměstnavatel zlikviduje až po uplynutí zákonné archivační doby. Archivační doby vyplývající ze zákonů, které Zaměstnavateli ukládají povinnost určité dokumenty archivovat po pevně stanovenou dobu (např. evidenční a mzdové listy nebo účetní doklady). Archivační doby pro pracovněprávní dokumenty jsou upraveny, popřípadě vyplývají z různých právních předpisů, jako konkrétní příklady lze uvést:

• podle zákona o účetnictví je stanovena doba 5 let pro uchování účetních záznamů, počínající koncem účetního období, kterého se týkají;
• doklady z oblasti nemocenského pojištění – 10 let, po roce, kterého se týkají. Mezi tyto záznamy patří zejména identifikační údaje zaměstnance, výše sjednaného započitatelného příjmu, výši započitatelného příjmu za jednotlivá mzdová období, dobu dočasné pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené, neomluvené pracovní dny, záznam o pobírání důchodu, výši vyměřovacího základu pro pojistné či název zdravotní pojišťovny,
• doklady daňové – prohlášení k dani, žádost o roční zúčtování, vyúčtování – 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají,
• písemnosti týkající se prováděných srážek ze mzdy – po dobu 30 roků následujících po roce, kterého se týkají,
• záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – po dobu 6 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká; vždy však po dobu 3 kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc zaplaceno,
• stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění – po dobu 3 kalendářních roků po roce, kterého se týkají,
• záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění (konkrétně identifikační údaje, vznik a skončení pracovního poměru, vyměřovací základ pojištěnce, dobu dočasné pracovní neschopnosti, dobu pracovního volna bez náhrady příjmu, záznam o pobírání starobního důchodu a dobu vojenské služby) – 10 let, po roce, kterého se týkají,
• mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění – 30 let, po roce, kterého se týkají (pokud jde o poživatele starobního nebo invalidního důchodu 10 let).

3. Při zpracování osobních údajů podle odst. 1 má bývalý zaměstnanec ve vztahu k Zaměstnavateli shodná práva podle článku VII. těchto Pravidel jako měl při trvání pracovního poměru.

VIII. Práva Zaměstnanců jako subjektu údajů

1. Zaměstnanci jako subjekty osobních údajů mají podle Nařízení tato práva:

1.1. Právo na přístup ke svým osobním údajům, které o nich Zaměstnavatel zpracovává a na pořízení kopií, jak uvedeno v článku IV. těchto Pravidel.

1.2. Právo na opravu a doplnění osobních údajů - pokud se Zaměstnanec domnívá, že osobní údaje, které o něm Zaměstnavatel zpracovává, jsou nepřesné či neúplné, má právo požádat Zaměstnavatele o jejich úpravu a/nebo doplnění.

1.3. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
Zaměstnanec může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které Zaměstnavatel zpracovává výlučně z důvodu oprávněného zájmu, tj. na právním základě specifikovaném v čl. II, odst. 1.3. těchto Pravidel, včetně jejich předávání v rámci Skupiny MUFG. Na základě námitky Zaměstnavatel provede tzv. test proporcionality zájmů a zohlední skutečnosti, které Zaměstnanec v námitce uvedl. Pokud vyhodnocení testu proporcionality dopadne v neprospěch Zaměstnavatele, je Zaměstnavatel v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. c) Nařízení povinen osobní údaje pro tento účel vymazat.

1.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů – Zaměstnanec má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů v následujících situacích:
a) pokud Zaměstnanec popírá přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
nebo
b) zpracování je protiprávní, pokud současně Zaměstnanec odmítá výmaz takových osobních údajů, a žádá místo toho omezení použití nebo
c) Zaměstnanec vznesl námitku proti zpracování, a to doby než bude ověřeno, že oprávněný zájem Zaměstnavatele, resp. ostatních členů Skupiny MUFG, na zpracování převažuje nad oprávněnými zájmy Zaměstnance;
nebo
d) po té, co osobní údaje nebudou potřebné k účelu, pro který byly Zaměstnavatelem zpracovávány, ale Zaměstnanec sám požádá Zaměstnavatele, aby vybrané osobní údaje zpracovával z důvodu určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků.

1.5. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – Zaměstnanec má právo požadovat výmaz svých osobních údajů v těchto situacích:
a) pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány na některém právním základě specifikovaném v čl. II. těchto Pravidel,
b) byly zpracovány protiprávně,
c) musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené Zaměstnavateli právními předpisy.

1.6. Právo na přenositelnost osobních údajů – Zaměstnanec může Zaměstnavatele požádat, aby mu byly poskytnuty jeho evidované osobní údaje ve strojově čitelné podobě (např. na CD nebo flash disku), uplatnění toho práva je však omezené, protože se týká pouze osobních údajů zpracovávaných automatizovanými prostředky.

2. Zaměstnanec se pro uplatnění svých práv může obrátit na Zaměstnavatele tímto způsobem:
- osobně u vedoucího pobočky („Managing Director“),
- písemně na emailové adrese dpo@nl.mufg.jp

- případně, zejména pro uplatnění námitky proti předávání jeho osobních údajů do zahraničí, se může obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů u zřizovatele MUFG Bank (Europe) N.V., se sídlem v Holandsku, adresa World Trade Center, Tower I, Strawinskylaan 1887, 1077 XX Amsterdam, rovněž na emailové adrese dpo@nl.mufg.jp

3. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Výše v odst. 2 popsaný postup nevylučuje, aby se Zaměstnanec obrátil přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů stanovených v Právní úpravě. Kontaktní údaje: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111.